O knihovně

Historie knihovny

Po roce 1989 se začaly na pultech knihkupectví objevovat knihy zabývající se judaismem, vycházela memoárová literatura a literatura faktu o období holokaustu. Jedním z prvních rozhodnutí nového představenstva i členů obce proto bylo založit knihovnu, která by umožnila všem zájemcům přístup k této literatuře – od těch nejodbornějších studií až po beletrii. Tak začal v roce 1990 vznikat základ fondu současné knihovny. Knihovnu založila a vedla Zuzana Prudilová.

Od samého počátku bylo jasné, že fond knihovny bude velmi úzce zaměřen na judaika, naučnou literaturu, náboženskou literaturu, slovníky a beletrii pojednávající o židovství či knihy židovských autorů. Později byl fond rozšířen o zvukové a video nahrávky a diplomové práce studentů, kteří si své téma našli v oblasti judaismu. Knihovna odebírá také periodika s danou tematikou vycházející v ČR i v zahraničí.

Od roku 2002 je knihovna umístěna v prostorách, kde ji dnes můžete najít. Ve stejném roce se stala součástí Kulturního a vzdělávacího centra rabína Federa. Vedle knihovní činnosti začala zajišťovat besedy, převážně pro žáky základních a středních škol a poskytovat konzultace pro studenty středních a vysokých škol. Díky kontaktům s různými zahraničními organizacemi získala do svého fondu např. Encyklopedii Judaicu, Talmud, odbornou literaturu z období holokaustu, Terezínskou pamětní knihu apod.

Knihovna je evidována u MK ČR a je součástí systému knihoven ČR. Jako základní knihovna se specializovaným fondem poskytuje služby veřejnosti, odborníkům, studentům.

Současnost knihovny

V roce 2010 knihovna oslavila 20 výročí své činnosti. Specializovaný knihovní fond je průběžně doplňován literaturou židovských autorů i díly s židovskou tematikou. Knihovna má ve svém velmi kvalitním a léta systematicky budovaném fondu jak tištěné knihy, tak i AV média, CD-ROM, DVD. Shromažďuje faktografické informace, odebírá periodika. Ve fondu knihovny jsou uchovávány ročenky a sborníky – Židovská ročenka, Terezínské listy, Židé a Morava a starší ročníky časopisů. Spolupracuje se školami a pomáhá studentům při zpracovávání závěrečných a diplomových prací (které má také ve svém fondu).

V průběhu roku 2009 byl celý knihovní fond vložen do automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS. On-line katalog byl zpřístupněn na webových stránkách knihovny v průběhu dubna 2010 a zájemci si tedy mohou vybrat a objednat knihy z vlastního počítače. Od roku 2017 pracuje knihovna s automatizovaným knihovnickým programem Tritius. Knihovna se také zapojuje do nejrůznějších aktivit. K 20. výročí knihovny byl připraven ve spolupráci s VKC ŽM večer pod názvem Krátké zastavení s knihou v ruce a také byl zpracován informační materiál, v rámci programu Evropského dne židovské kultury byla knihovna přístupna veřejnosti. Na akcích spolupracuje s brněnskou pobočkou Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze.

Výňatek z Knihovního řádu

Poslání a činnost knihovny

Knihovna Židovské obce Brno je knihovnou základní ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a jejím posláním je poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby.

Služby knihovny:

Knihovna poskytuje uživatelům služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona:

Výpůjční služby

Meziknihovní služby

Informační služby (informace o katalozích, ústní i písemné bibliografické a faktografické informace).

Uživatelé knihovny

Čtenářem se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem dle osobních dokladů a uhrazení registračního poplatku ve výši 50 Kč.

Knihovna vyžaduje k registraci jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontakt.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou Knihovního řádu KnihovnyŽOB.

Čtenáři jsou povinni řídit se ustanoveními Knihovního řádu a dodržovat pokyny knihovníka.

Podmínky půjčování a využívání služeb knihovny

Čtenáři mohou využívat volně přístupné knihy, knihy v příruční knihovně, vystavené časopisy.

Prezenčně půjčuje knihovna knihy z historického fondu, příruční knihovny, encyklopedie, starší ročníky časopisů, ročenky.

Absenčně je možné si půjčit najednou 5 vázaných svazků, 2 AV média, 3 CD-ROM, DVD.

Výpůjční lhůta je 1 měsíc, uživatel si může tuto lhůtu prodloužit 2x před jejím uplynutím.

Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje vypůjčení nebo kopii (článku, kapitoly) dokumentu, který nemá ve svém fondu.

Dokumenty

Knihovní zákon

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Autorský zákon

Ochrana osobních údajů