Ceník knihovny

Tento ceník je přílohou Knihovního řádu Knihovny Židovské obce Brno.Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.Následující knihovnické služby čtenář platí (jedná se o úhradu nákladů):

  1. Registrační poplatek se vybírá na rok a činí 50,- Kč.
  2. Poplatek z prodlení za každý započatý týden a 1 knihovní jednotku činí 5,- Kč.
  3. Knihovna není povinna zaslat ihned po skončení výpůjční doby upomínku.
  4. První upomínka bude čtenáři zaslána poté, co výpůjční lhůta bude překročena o 1 měsíc, za tuto upomínku knihovna účtuje 10,- Kč.
  5. Další 3 upomínky, z nichž poslední bude doporučený dopis představenstva ŽOB, budou zasílány vždy po měsíci, za každou z nich bude knihovna účtovat 20,- Kč.
  6. Za meziknihovní služby knihovna účtuje cenu poštovného, byl-li dokument dodán poštou, a jiné náklady, pokud vzniknou.
  7. Náhrada škody při ztrátě nebo poškození publikace: Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je čtenář povinen ihned ohlásit a do dvou měsíců nahradit způsobenou škodu jiným nepoškozeným exemplářem stejného titulu, zajištěním legální kopie a vazby, finanční náhradou za ztracený nebo poškozený exemplář. Výši finanční náhrady stanoví knihovník podle pořizovací ceny knihovní jednotky a její současné ceny na antikvárním trhu. Není-li možné cenu takto určit, činí náhrada u knih 300,- Kč, u hudebních a audiovizuálních nosičů 500,- Kč.
  8. Přístup na internet je pro čtenáře knihovny zdarma.

Předseda ŽOB schválil dne 10. 2. 2006 tento Ceník s platností od 1. 3. 2006 na dobu neurčitou.